نویسنده = جعفری، محمد علی
بررسی کارآیی ماشین وش‌چین در ارقام جدید پنبه

دوره 6، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 75-94

محمد علی جعفری؛ عباس رضایی اصل؛ شهرام نوروزیه