نویسنده = قرنجیکی، عبدالرضا
تعداد مقالات: 5
1. ارزیابی مزرعه ای سطوح مختلف نیتروژن و باکتری های محرک رشد بر عملکرد و اجزای عملکرد پنبه در کشت تاخیری

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 75-92

عبدالرضا قرنجیکی؛ علیرضا فلاح نصرت آباد


2. غربالگری ژنوتیپ‎ های پنبه از نظر کارایی و پاسخ به پتاسیم با استفاده از تجزیه خوشه‎ ای

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 95-114

عبدالرضا قرنجیکی؛ اسماعیل دردی پور؛ عمران عالیشاه؛ فرشید قادری فر


3. بررسی کارآیی استفاده پتاسیم توسط ژنوتیپ های مختلف پنبه در دو خاک مختلف

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 1-16

صفورا شفایی؛ اسماعیل دردی پور؛ فرهاد خرمالی؛ فرشاد کیانی؛ عبدالرضا قرنجیکی


4. بهینه سازی مصرف کود نیتروژن و فاصله ردیف جهت افزایش عملکرد رقم پنبه گلستان درکشت دوم

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 47-60

عبدالقدیر قجری؛ عبدالرضا قرنجیکی؛ احمد دیه جی


5. تعیین دور و عمق مناسب آب آبیاری در کشت دوم پنبه

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 53-62

قربان قربانی نصرآباد؛ عبدالرضا قرنجیکی