نویسنده = سیرجانی، محمد
تعداد مقالات: 1
1. بررسی آفات ارقام پنبه متحمل به خشکی در منطقه کاشمر

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 43-52

محمد سیرجانی؛ محمد رضا رمضانی مقدم