نویسنده = سیرجانی، محمد
بررسی آفات ارقام پنبه متحمل به خشکی در منطقه کاشمر

دوره 1، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 43-52

محمد سیرجانی؛ محمد رضا رمضانی مقدم