اهداف و چشم انداز

این نشریه در زمینه تولید گیاه پنبه مقالات ارسالی را مورد ارزیابی قرار می دهد.  محتوی مقالات باید در یکی زمینه های اصلاح نباتات ، اکولوژی گیاهی، فیزیولوژی گیاهی، فیزیولوژی پس از برداشت، بیوتکنولوژی، علفهای هرز، آفات و بیماری های گیاهی، کشاورزی پایدار، بهزراعی، تکنولوژی بذر، مدلسازی، مرتبط با تولید گیاهی در سطح مزرعه،  گلخانه و یا با برداشت های صحرایی باشد.