هدف از انتشار این نشریه تولید دانش فنی در زمینه پنبه کشور، انتشار یافته‌های علمی و عرضه نتایج پژوهش‎های انجام شده، ایجاد ارتباط بین مراکز آموزشی و پژوهشی کشور وتبادل نتایج یافته‌ها و تجربیات علمی، ایجاد زمینه ارتقاء و سطح دانش فنی، شناخت و معرفی دستاوردها و نوآوریهای علمی-پژوهشی در سطح ملی و بین المللی می‌باشد.

شماره جاری: دوره 9، شماره 2 - شماره پیاپی 15، اسفند 1400، صفحه 1-152 

بررسی اقتصادی تولید پنبه در افغانستان

صفحه 41-62

10.22092/ijcr.2022.358887.1182

حفیظ الله رادمند؛ علی کرامت زاده؛ رامتین جولایی؛ فرشید اشراقی


اثر تاریخ کاشت بر نمو فنولوژی و عملکرد پنبه

صفحه 103-123

10.22092/ijcr.2021.354790.1171

سعید سلطانی؛ حبیب الله کشیری؛ علی راحمی کاریزکی


گزینش و معرفی ارقام پرمحصول و زودرس پنبه از بین ارقام پیشرفته در استان اردبیل

صفحه 165-177

10.22092/ijcr.2022.357886.1179

سیدیعقوب سیدمعصومی؛ امید سفالیان؛ علی اصغری؛ محمد صدقی؛ محمد رضا زنگی


ارزیابی برخی صفات کمی و کیفی شش ژنوتیپ جدید در دست معرفی پنبه(Gossypium hirsutum L.)

صفحه 179-201

10.22092/ijcr.2022.359154.1184

آیدین حمیدی؛ عمران عالیشاه؛ محمدرضا راحمی؛ اکرم مهاجر عباسی؛ یاسر جعفری؛ جعفر حسین پور؛ کمال قاسمی بزدی؛ محمدرضا جزایری نوش آبادی؛ مریم نجفیان


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر مدیر داخلی ویراستار انگلیسی
دوره انتشار
دو فصلنامه
شاپا چاپی

ابر واژگان