اصول اخلاقی انتشار مقاله

1-نویسنده مسئول باید حقوق مادی و معنوی افراد،موسسات، سازمانها، شرکتها و دانشگاه ها  را محترم شمرده و حق  آنها در مقالات ارسالی رعایت نماید

2- دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری همزمان با ارسال مقاله  ملزم به ارسال  نامه  ای مبنی بر موافقت اساتید راهنما و مشاور خود با ارسال مقاله به این مجله می باشند

3- مقاله ارسالی نباید در مجله دیگری چه داخلی و خارجی چاپ شده باشد و یا همزمان ارسال گردد.

4-هیات تحریریه مجله در ویرایش، حذف, اصلاح، رد یا قبول مقالات ارسالی آزاد است.

"این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار ) (COPEمی باشد و از آیین نامه
اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید".

https://publicationethics.org