بر اساس نویسندگان

آ

 • آبیار، نورمحمد [1] دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی گروه اقتصاد کشاورزی دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران
 • آبیار، نورمحمد [1] عضو هیات علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان
 • آرمین، محمد [1] دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سبزوار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، سبزوار، ایران
 • آزادبخت، محسن [1] استادیارگروه مکانیک بیوسیستم، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • آزادبخت، محسن [1] دانشیار گروه مکانیک بیوسیستم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • آزاددیسفانی، فاطمه [1] استادیار پژوهشی بخش گیاهپزشکی، موسسه تحقیقات پنبه کشور
 • آزاددیسفانی، فاطمه [1] استادیار مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مشهد، ایران
 • آزاد دیسفانی، فاطمه [1] استادیار موسسه تحقیقات پنبه کشور
 • آمی سما، رسول [1] کارشناس‌ارشد اقتصاد کشاورزی و پژوهشگر موسسه تحقیقات مرکبات کشور
 • آناهید، صدیقه [1] کارشناس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
 • آورند، آمنه [1] دانشجوی دکترای اقتصاد کشاورزی، دانشگاه پیام نور، مرکز تهران

ا

 • ابراهیمی، محمد علی [1] دانشیار، گروه بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشگاه پیام نور، تهران
 • احمدی، سیدمحمدرضا [1] دانشجوی کارشناسی‌ارشد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات گیلان
 • احمدی، محسن [1] دانشجوی دکتری دانشکده علوم اب دانشگاه شهید چمران اهواز
 • اسفنجانی، الهه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه پیام نور کرج
 • اسمعیل لشگریان، حامد [1] استادیار، گروه بیوشیمی و ژنتیک، دانشگاه علوم پزشکی لرستان و عضو علمی مرکز تحقیقات داروهای گیاهی رازی، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، خرم‌آباد
 • اشراقی، فرشید [1] عضو هیئت علمی گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • اصغری، علی [1] استادیار گروه مکانیک بیوسیستم دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان
 • اکبرزاده، علی [1] دانشجوی کارشناسی‌ارشد بیماری‌شناسی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه علم و فرهنگ شعبه کاشمر
 • امین پناه، هاشم [1] عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
 • انتصاری، محمدحسین [1] دانشجوی کارشناسی‌ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان

ب

 • باغستانی، محمد علی [1] استاد موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور
 • باقرآبادی، حسن [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد زراعت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سبزوار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، سبزوار، ایران
 • بانیانی، عبادا... [1] مربی پژوهش بخش تحقیقات پنبه مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران(ورامین)
 • بانیانی، عباداله [1] استادیار بخش تحقیقات پنبه و گیاهان لیفی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ورامین، ایران
 • بانیانی، عباداله [1] استادیار پژوهش سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مؤسسه تحقیقات پنبه کشور- مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران، بخش تحقیقات پنبه ورامین.
 • بانیانی، عباداله [1] اعضاء هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران
 • بانیانی، عباداله [1] مربی پژوهش- هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران
 • برزعلی، محمد [1] بخش تحقیقات زراعی و باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، گرگان، ایران
 • برزعلی، محمد [1] عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و مناطبع طبیعی گلستان
 • بی نظیر، سید علیرضا [1] کارشناس‌ارشد صندوق توسعه ملی
 • به آئین، محمد علی [1] استادیار بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، شیراز، ایران
 • بهرامی، صبا [1] دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد، گروه بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشگاه پیام نور، تهران

پ

 • پیکانی، غلامرضا [1] استاد اقتصاد کشاورزی گروه اقتصاد کشاورزی دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران

ت

 • تاجیک خاوه، زهرا [1] عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران
 • توحیدفر، مسعود [1] دانشیار، دانشکده مهندسی انرژی و فنآوری‌های نوین دانشگاه شهید بهشتی، گروه بیوتکنولوژی

ج

 • جانسوز، پری ناز [1] دانشجوی دکتری دانشکده علوم زیست‌محیطی و کشاورزی پایدار، دانشگاه سیستان و بلوچستان
 • جزایری نوش آبادی، محمدرضا [1] مربی پژوهش سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال، کرج.
 • جعفری، محمد علی [1] دانش‎آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • جعفرآقایی، مجید [1] مربی پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان
 • جعفرآقایی، مجید [1] عضو هیات علمی بخش تحقیقات علوم زراعی- باغی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اصفهان، ایران
 • جعفر آقایی، مجید [1] اعضای هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان
 • جعفری صیادی، محمد حسن [1] استادیار دانشگاه پیام نور کرج
 • جلالی، امیر هوشنگ [1] استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان
 • جلالی، امیر هوشنگ [1] اعضای هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان
 • جهانی، مهدی [1] استادیار گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند
 • جهانیان، مهشید [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مکانیک بیوسیستم ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • جوکار، لادن [1] کارشناس بخش آمار مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، شیراز، ایران
 • جولایی، رامتین [1] عضو هئیت علمی گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان
 • جولایی، رامتین [1] عضو هیئت علمی گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چ

 • چوپان، یحیی [1] دانشجوی دکتری آبیاری و زهکشی ، گروه مهندسی آب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه گرگان
 • چوپان، یحیی [1] کارشناس ارشد ابیاری و زهکشی دانشگاه بیرجند

ح

 • حبیبیان، لیلا [1] کارشناس ارشد شناسایی و مبارزه با علفهای هرز، بخش گیاهپزشکی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان
 • حدادی، محمدحسین [1] عضو هیات علمی بخش تحقیقات زراعی و باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی مازندران، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، ساری، ایران
 • حیدیری شریف آباد، حسین [1] استاد گروه زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
 • حسنی، معصومه [1] کارشناس موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال (کرج)
 • حسینی، سید صفدر [1] استاد گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • حسینی، سید صفدر [1] استاد اقتصاد کشاورزی گروه اقتصاد کشاورزی دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران
 • حسن آبادی، زیبا [1] دانش‌آموخته کارشناس ارشد حشره شناسی کشاورزی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه شاهد، تهران
 • حسن پور، ابراهیم [1] استادیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • حسن پور، فرشاد [1] کارشناس‌ارشد سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال،کرج.
 • حقیقت نیا، حسن [1] استادیار بخش تحقیقات خاک و آب ، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، داراب، ایران
 • حکمت، محمدحسن [1] مربی پژوهش مرکز تحقیقات کشورزی و منابع طبیعی استان فارس(معاونت داراب)
 • حکمت، محمدحسن [1] محقق بخش تحقیقات پنبه، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، داراب، ایران
 • حکمت، محمد حسن [1] محقق بخش تحقیقات پنبه، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، داراب، ایران
 • حمیدی، آیدین [1] استادیار پژوهش مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال، کرج
 • حمیدی، آیدین [1] استادیار پژوهش موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال (کرج)
 • حمیدی، آیدین [1] دانشیار پژوهش سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کرج، ایران.
 • حمیدی، آیدین [1] دانشیار مؤسسه تحقیقات ثبت وگواهی بذر و نهال، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران
 • حمیدی، آیدین [1] استادیار پژوهش مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال،

خ

د

ذ

ر

ز

 • زمانی زاده، حمید رضا [1] دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی وحد علوم و تحقیقات تهران
 • زند، بهنام [1] استادیار بخش تحقیقات نظام‌های نوین زراعی و باغی ، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ورامین، ایران
 • زنگی، محمدرضا [1] عضو هیات علمی موسسه تحقیقات پنبه کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، گرگان، ایران
 • زنگی، محمدرضا [1] عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات پنبه کشور
 • زنگی، محمد رضا [1] استادیار موسسه تحقیقات پنبه کشور
 • زنگی آبادی، مهدی [1] کارشناس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
 • زینلی، ابراهیم [1] عضو هیات علمی دانشکده تولید گیاهی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

س

 • سادات اسیلان، کمال [1] استادیار دانشگاه پیام نور کرج
 • ساوری، رمضان [1] دانشجوی کارشناسی‌ارشد گروه مکانیک بیوسیستم، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • ساوری نژاد، علیرضا [1] محقق علفهای هرز، بخش گیاهپزشکی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان
 • ساوری نژاد، علیرضا [1] محقق علف‌های‌هرز، بخش تحقیقات گیاه‌پزشکی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، گرگان، ایران
 • سپهری، امید [1] دانش‌آموخته‏ کارشناسی‌ارشد زراعت، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • سیدمعصومی، سیدیعقوب [1] مربی پژوهش بخش تحقیقات زراعی و باغی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (AREEO)، اردبیل، ایران
 • سرایلو، محمد حسن [1] دانشیار گروه گیاه‌پزشکی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • سیرجانی، محمد [1] مربی پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
 • سعیدی، حمید رضا [1] کارشناس پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران
 • سلامی، حبیب الله [1] استاد اقتصاد کشاورزی گروه اقتصاد کشاورزی دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران
 • سیلسپور، محسن [1] استادیار بخش تحقیقات کشت گلخانه‎ای، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ورامین، ایران
 • سلطانی، افشین [1] عضو هیات‌علمی گروه زراعت، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • سلطانی، افشین [1] عضو هیات علمی دانشکده تولید گیاهی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • سلطانی، سعید [1] کارشناس ارشد موسسه تحقیقات پنبه کشور
 • سلطانی، سعید [1] کارشناس ارشد موسسه تحقیقات پنبه کشور؛ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، گرگان، ایران
 • سماواتیان، مهسا [1] کارشناس ارشد دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی اراک
 • سهرابی، برهان [1] استادیار موسسه تحقیقات پنبه کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، گرگان، ایران
 • سهرابی، برهان [1] عضو هیات علمی موسسه تحقیقات پنبه کشور
 • سهرابی، برهان [1] موسسه تحقیقات پنبه کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، گرگان، ایران

ش

ص

 • صابرپور، لیلا [1] کشاورزی اکولوژیک، پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • صدیق، سامان [1] دانشجوی کارشناسی‌ارشد اصلاح نباتات دانشگاه بیرجند
 • صمد زاده، علی رضا [1] عضو هیات‌علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه بیرجند، دانشکده کشاورزی
 • صوفی زاده، سعید [1] کشاورزی اکولوژیک، پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

ض

 • ضابط، محمد [1] عضو هیات‌علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه بیرجند، دانشکده کشاورزی
 • ضابط، محمد [1] استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند

ط

ع

ف

 • فاخری، براتعلی [1] دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه زابل
 • فائز، روح ا... [1] مربی پژوهشی موسسه تحقیقات پنبه کشور
 • فائز، روح الله [1] استادیار بخش تحقیقات گیاهپزشکی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ساری، ایران
 • فائز، روح الله [1] مربی پژوهشی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی مازندران، ساری
 • فائز، روح اله [1] عضو هیات علمی بخش تحقیقات، گیاه پزشکی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی مازندران، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، ساری، ایران
 • فتحی سعدآبادی، محسن [1] عضو هیات علمی (استادیار) موسسه تحقیقات پنبه کشور، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، گرگان، ایران
 • فراهانی، ابراهیم [1] اعضاء هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران
 • فراهانی، ابراهیم [1] مربی پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران
 • فراهانی، ابراهیم [1] مربی پژوهش- هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران
 • فریدون پور، محمد [1] مربی بخش تحقیقات گیاهپزشکی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، داراب، ایران
 • فغانی، الهام [1] استادیار، موسسه تحقیقات پنبه کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، گرگان، ایران
 • فلاحتی رستگار، ماهرخ [1] استاد دانشگاه فردوسی مشهد
 • فلاح نصرت آباد، علیرضا [1] دانشیار موسسه تحقیقات خاک و آب، سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران
 • فیله کش، اسماعیل [1] استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی سبزوار، ایران

ق

ک

 • کافی، محمد [1] استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد، گروه زراعت و اصلاح نباتات،
 • کاکایی، مهدی [1] استادیار بخش کشاورزی (اصلاح‌نباتات و ژنتیک)، دانشگاه پیام‌نور، تهران- ایران.
 • کاکایی، مهدی [1] استادیار گروه مهندسی کشاورزی (اصلاح‌نباتات و ژنتیک) دانشگاه پیام نور، صندوق پستی 3697-19395، تهران ـ ایران
 • کامبوزیا، جعفر [1] کشاورزی اکولوژیک، پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • کیانی، فرشاد [1] استادیار گروه علوم خاک، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • کرامت زاده، علی [1] عضو هئیت علمی گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • کرامت زاده، علی [2] عضو هیئت علمی گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • کشاورزپور لنبر، فریدون [1] گروه مهندسی بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
 • کشیری، حبیب الله [1] عضو هئیت علمی مؤسسه تحقیقات پنبه کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، گرگان
 • کشیری، حبیب الله [1] مدیر هماهنگی ترویج جهاد کشاورزی استان گلستان
 • کشیری، حبیب الله [1] استادیار پژوهش، موسسه تحقیقات پنبه کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، گرگان، ایران
 • کلاهی، مریم [1] استادیار گروه زیست شناسی،دانشکده علوم، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.
 • کلیدری، علیرضا [1] دانشجوی دکترای رشته زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
 • کمالی، احمد [1] دانشجوی سابق کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی دانشگاه زابل
 • کمری حاجی شوره، سمیرا [1] دانشجوی سابق کارشناسی‌ارشد حشره‌شناسی کشاورزی، گروه گیاه‌پزشکی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • کهریزی، دانیال [1] دانشیار اصلاح‌نباتات، گروه زراعت و اصلاح‌نباتات دانشگاه رازی.

گ

 • گالشی، سرالله [1] عضو هیات علمی دانشکده تولید گیاهی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

م

ن

و

ی

 • یزدانیان، محسن [1] استادیار گروه گیاه‌پزشکی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • یونس آبادی، معصومه [1] استادیار پژوهش، بخش تحقیقات گیاه‌پزشکی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، گرگان، ایران
 • یونس آبادی، معصومه [1] عضو هیات علمی بخش گیاهپزشکی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان