نویسنده = عالیشاه، عمران
اثر متقابل قارچ Verticillium dahliae و نماتد Meloidogyne incognita در گیاه پنبه

دوره 3، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 1-14

10.22092/ijcr.2016.106069

سعید نصراله نژاد؛ زکیه السادات محمدی؛ تانیا داوریان؛ عمران عالیشاه؛ عبدالحسین طاهری


بررسی عکس العمل دورگ‏های زودرس پنبه ازنظر عملکرد و اجزاء عملکرد درکشت دوم

دوره 2، شماره 2، آبان 1393، صفحه 75-89

10.22092/ijcr.2015.102034

عبدالقدیر قجری؛ عمران عالیشاه؛ سید جلال میرقاسمی


بررسى تاثیر تنش شوری بر میزان تجمع یون‎ها در هفت رقم پنبه

دوره 2، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 65-74

10.22092/ijcr.2014.100645

معصومه شابدین؛ محمد علی رضایی؛ عمران عالیشاه؛ سید جلال میر قاسمی