نویسنده = انتصاری، محمدحسین
ارزیابی صفات مورفولوژیکی و عملکرد در واریته های جدیدپنبه

دوره 3، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 119-132

محمدحسین انتصاری؛ محمدرضا زنگی؛ محمدرضا داداشی