نویسنده = احمدی، سیدمحمدرضا
کاهش اثر سوء تنش خشکی بر عملکرد و اجزای عملکرد پنبه با استفاده از سوپر جاذب

دوره 2، شماره 2، آبان 1393، صفحه 107-117

سیدمحمدرضا احمدی؛ برهان سهرابی؛ هاشم امین پناه