نویسنده = قاسمیان، سیمین دخت
تأثیر حذف یارانه حامل‌های انرژی بر هزینه تولید و قیمت تمام‌ شده محصول پنبه (مطالعه موردی استان گلستان)

دوره 1، شماره 2، آبان 1392، صفحه 29-41

سیمین دخت قاسمیان؛ علی دریجانی؛ سید صفدر حسینی؛ ابراهیم حسن پور؛ سید علیرضا بی نظیر