نویسنده = مهرگان، فردیس
عوامل موثر بر واکنش سطح زیرکشت پنبه در استان گلستان

دوره 4، شماره 1، شهریور 1395، صفحه 1-16

فردیس مهرگان؛ علی کرامت زاده؛ فرشید اشراقی؛ فرهاد شیرانی بیدآبادی