نویسنده = منصوریان، نجم الدین
سنجش منافع اقتصادی پروژه های تحقیقاتی پنبه (مطالعه موردی پروژه های تحقیقاتی خراسان رضوی)

دوره 9، شماره 1، آبان 1400، صفحه 143-160

نجم الدین منصوریان؛ حمید محمدی؛ محمود احمد پور برازجانی؛ سامان ضیایی؛ نورمحمد آبیار