نویسنده = محمدی، عباس
ارزیابی مقاومت نسبی ارقام پنبه در برابر قارچ Alternaria alternata

دوره 3، شماره 2، اسفند 1394، صفحه 87-97

هادی خسروی؛ مهدی جهانی؛ فاطمه آزاددیسفانی؛ عباس محمدی