نویسنده = کافی، محمد
ارزیابی برخی از واکنشهای فیزیولوژیک ارقام حساس و متحمل پنبه در شرایط تنش خشکی

دوره 5، شماره 1، شهریور 1396، صفحه 91-108

10.22092/ijcr.2017.115572

حمید رضا مهر آبادی؛ احمد نظامی؛ محمد کافی؛ محمد رضا رمضانی مقدم