نویسنده = رستمی، حسین
ارزیابی ماشین نیمه مکانیزه برداشت پنبه

دوره 4، شماره 1، شهریور 1395، صفحه 103-118

حسین رستمی؛ حسینعلی شمس آبادی؛ شهرام نوروزیه