نویسنده = محسنیان، سیدنصرالله
ارزیابی همبستگی بین خصوصیات مورفولوژیکی در ارقام مختلف دو گونه تتراپلویید پنبه

دوره 4، شماره 2، بهمن 1395، صفحه 45-62

سیدنصرالله محسنیان؛ کمال قاسمی بزدی؛ محمدرضا داداشی