نویسنده = روحانی، ابراهیم
بررسی تاثیر آب مغناطیسی و سطوح مختلف شوری بر ظهور گیاهچه پنبه رقم ورامین در کاشمر

دوره 5، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 75-90

میثم عابدین پور؛ ابراهیم روحانی؛ قربان قربانی نصرآباد