نویسنده = محمدی، سعید
بررسی تاثیر زمان وجین و تراکم‌های مختلف علف‌هرز تاج‌خروس ریشه قرمز Amaranthus retroflexus L.)) بر خصوصیات رشدی و کیفیت الیاف پنبه در ورامین

دوره 6، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 31-42

الهه اسفنجانی؛ بهنام زند؛ کمال سادات اسیلان؛ مینا ربیعی؛ محمد حسن جعفری صیادی؛ سعید محمدی