نویسنده = عبدالحسینی، محمد
مقایسه سیاست مبادله مجوزهای آبی در بین کشاورزان پنبه کار استان گلستان

دوره 5، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 15-32

پری ناز جانسوز؛ جواد شهرکی؛ محمد عبدالحسینی