نویسنده = ازاددیسفانی، فاطمه
بررسی کارآیی ترکیبات بیولوژیک براساس Bacillus subtilis در کنترل بیماری مرگ گیاهچه پنبه ناشی از Fusarium solani

دوره 8، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 1-16

سمیه صادقی؛ مجتبی مرادزاده اسکندری؛ فاطمه ازاددیسفانی؛ احمد درخشان