نویسنده = کشاورزپور لنبر، فریدون
تعیین کارایی و بهره‌وری انرژی در سامانه‌های خاک‌ورزی حفاظتی به‌منظور تهیه الیاف از پنبه

دوره 5، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 109-125

فریدون کشاورزپور لنبر؛ یحیی عجب شیرچی؛ محمدعلی میسمی