نویسنده = کمری، حسین
پارامتریابی و ارزیابی مدل SSM-iCrop2 برای پیش‌بینی رشد و عملکرد پنبه در ایران

دوره 8، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 49-72

حسین کمری؛ ابراهیم زینلی؛ افشین سلطانی؛ فرشید قادری فر