کلیدواژه‌ها = سناریو اقلیمی
ارزیابی اثرات کشت پنبه بر میزان عرضه و تقاضای منابع آب مناطق جنوب شرقی ایران تحت سناریوهای تغییر اقلیم

دوره 9، شماره 1، آبان 1400، صفحه 23-44

یاسین زمانی؛ محسن حمیدیان پور؛ سیدآرمان هاشمی منفرد؛ مهدی اژدری مقدم