دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

1. ارزیابی شاخص های مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی در گزینش ژنوتیپ های متحمل پنبه تحت تاثیر بیماری پژمردگی ورتیسیلیومی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آذر 1400

داود بیات ترک؛ ناصر پنجه که؛ محمد رضی نتاج؛ مجید طاهریان