بررسی کارایی استفاده از سه نوع کولتیواتور به صورت انفرادی و ترکیبی و زمان کاربرد آن‌ها در مزارع پنبه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، شیراز، ایران

2 مربی بخش تحقیقات گیاهپزشکی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، داراب، ایران

3 محقق بخش تحقیقات پنبه، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، داراب، ایران

چکیده

استفاده از علف­کش، پس از کاشت پنبه در منطقه داراب استان فارس مرسوم نبوده و علف­کش فقط یک بار پیش از کاشت استفاده می­شود. بنابراین کاربرد کولتیواتور حائز اهمیت بوده و می­تواند نقش مهمی در افزایش عملکرد داشته باشد. براین اساس، آزمایشی در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی شامل 11 تیمار و در سه تکرار اجرا و با استفاده از روش تجزیه واریانس و آزمون چند دامنه­ای دانکن مورد تحلیل قرار گرفت. تیمارها عبارت بودند از: استفاده از کولتیواتور هلالی یک بار در هفته ششم پس از کاشت (T1)، استفاده از کولتیواتور غلتان یک بار در هفته ششم پس از کاشت (T2)، استفاده از کولتیواتور پنجه­غازی یک بار در هفته ششم پس از کاشت (T3)، استفاده از کولتیواتور هلالی در هفته ششم و کولتیواتور غلتان در هفته هشتم (T4)، استفاده از کولتیواتور هلالی در هفته ششم و کولتیواتور پنجه­غازی در هفته هشتم (T5)، استفاده از کولتیواتور غلتان در هفته ششم و کولتیواتور پنجه­غازی در هفته هشتم (T6)، دوبار استفاده از کولتیواتور هلالی در هفته ششم و هشتم (T7)، دوبار استفاده از کولتیواتور غلتان در هفته ششم و هشتم (T8)، دوبار استفاده از کولتیواتورپنجه­غازی در هفته ششم و هشتم (T9)، کنترل تمام فصل علف­های هرز (شاهد) (T10) و عدم کنترل علف­های هرز (شاهد) (T11). پارامترهای شاخص کنترل علف­های هرز، عمق متوسط عملیات توسط کولتیواتور، عملکرد و اجزاء عملکرد محصول اندازه­گیری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که کاربرد تیمارهای مختلف کولتیواتور روی شاخص کنترل علف­های هرز و عملکرد محصول در سطح 1 درصد معنی‌دار بود. در ارتباط با کنترل علف­های هرز تیمارهایی که دوبار کولتیواتور در آن­ها مورد استفاده قرار گرفته بود، نتیجه بهتری نسبت به تیمارهای یک بار استفاده از کولتیواتور نشان دادند. از نظر کارایی در کنترل علف­های هرز به ترتیب کولتیواتور هلالی، پنجه­غازی و غلتان در رتبه­های اول تا سوم قرار گرفتند. از نظر عملکرد محصول در ارتباط با استفاده از کولتیواتورها، تیمار دو بار استفاده از کولتیواتور هلالی در هفته­های ششم و هشتم بیشترین و تیمار استفاده از کولتیواتور غلتان در هفته ششم کمترین عملکرد را تولید که با کارایی کولتیواتورها در کنترل علف های هرز نیز در ارتباط است. با در نظر گرفتن مزایای استفاده از کولتیواتورها در مقایسه با تیمار کنترل تمام فصل علف­های هرز، استفاده از کولتیواتور هلالی در هفته ششم و هشتم قابل توصیه است. 

کلیدواژه‌ها


1.Abouzeid, R.M., Ghaly, F.M., Razaz, M.M.E., Adelkader, A.E.,  and Abdel Malak, K.I.. 1990. Compatibility of herbicides and mechanical inter-row cultivator in cotton. Annals of Agricultural Science, Moshtohcr, 28(1): 133-145.

2.Afzalinia, S., Niroomand-Jahromi M., and Mohammadi, D. 2008. The effect of row crop cultivator types on sugar beet yield and quality. Journal of Agricultural Engineering Research, 9(2): 57-68. (In Persian with English Abstract).

3.Anonymous. 2011. The feature of agricultural section of Fars province region. Jahade-Agriculture Organization of Fars Province. (In Persian).

4.Anonymous. 2014. Norms and indices of cotton crop. Ministry of Jahad-e-Agriculture. (In Persian).

5. Behaeen, M.A., Fereidoonpur, M., and Hekmat, M.H. 2010. Comparison of compound cultivator with common cultivator and conventional methods of weed control in cotton fields. Final Report, Agricultural Research, Education and Extension and Organization, No. 41712. (In Persian).  

6.Beltrao, N.E. and Nobrega, L.B. 1983. Effect of the mixture fluometuron + MSMA on perennial cotton, Gossypium hirsutum var. marie galante Hutch, in the third year in the cotton growing zone of Rio Grande do Norte. Boletim-de-pesquisa,-Centro-Nacional-de-pesquisa-do-Algodao, No. 3: 35-48.

7.Beltrao, N.E., and Nobrega, L.A. 1988. Cotton response to mechanical cultivation. Annual progress Report, Narthest Reseach Station and Macon Ridge Research Station, 178-179.

8. Fathi, G.h., Ghlizadeh, M.R., Timar, M., Hoseinpur, M., and CHaab, A. 2010. Comparison of chemical and mechanical controlling of johnsongrass (Sorghum halepense L.) in citrus orchad in Dezful region. The proceedings of 3rd Iranian weed science congress, Iran. P. 189. (In Persian).

9.Fereidoonpour, M., and Salimi, H. 2000. Determination of the critical period of weed competition considering the phonological stages of growth hn Darab region. Summary of Articles in the 14th Iranian Plant Protection Congress, Vol. 2: Isfahan University of Technology, Iran. (In Persian).

10.Gomase, B.P., Kharkar, R.T., and Deshpande, R.M. 1989. Effect of cultural practices and herbicides on weed control and yield of cotton. PKV- Research Journal, 13(1): 11-14.

11.Gupta, O.P. 2004. Modern Weed Management. Updesh Purohit for Agrobios, 97.

12.Pannacci, E., and Covarrelli, G. 2005. Mechanical weed control in sunflower. In: Proceedings 13th EWRS Symposium, 19-23 June 2005, CD, Bari, Itali.

13.Pannacci, E., Graziani, F., Guiducci, M., and Tei, F. 2007. Mechanical weed control in organic onion seed production. In: Proceedings 7th workshop of the EWRS working group, 11-14 March, pp 119-120.

14.Pannacci, E., Tei, F. 2014. Effects of mechanical and chemical methods on weed control, weed seed rain and crop yieldin maize, sunflower and soybean. Crop Protection, 64: 51-59.

15.Pannacci, E., Lattanzi, B., and Tei, F. 2017. Non-chemical weed management strategies in minor crops: A review. Crop Protection, 96: 44-58.   

16.Parish, R.L., Reynolds, D.B., and Crawford, S.H. 1994. Precision guided cultivation technique to reduce herbicide inputs in cotton. Paper American Society of Agricultural Engineers. Kansas city, Missouri. No. 94-1014: 12.

17.Rashed-Mohassel, M., Hajmohammadnia-Ghalibaf, K., and Hoseini, S.A. 2011. Evaluating some chemical and mechanical weed control practices aiming to reduce herbicide use in potato (solanum tuberosum L.). Journal of plant protection, 25(3): 227-236. (In Persian with English Abstract).

18.Reyhani, G. 1999. Determination of critical period on cotton weed control in Maharlou-Fars region. M.S. Thesis of Arsenjan Azad University. (In Persian).

19.Smart, J.R., Bradford, J.M., Dugger, P., and Richter, D. 1999. Conservation tillage with Roundup can decrease cotton production. Proceedings Beltwide Cotton Conferences, Orlando, Florida, USA, 3-7 January. Vol 1. 735-738.

20.Smith, D.W., Sims, B.G., and O’Neill, D.H. 1994. Testing and Evaluation of Agricultural Machinery and Equipment. Principles and practices, F.A.O. Agricultural services bulletin, 110, Rome.

21.Weaver, D.N. 1974. Performance of cotton herbicide in South Texas. Proceedings 27th Annuals Meeting Southern Weed Science Society, 111.

22.Weaver, S.E., and Tan, C.S. 1983. Critical period of weed interference in transplant tomatoes (Lycopersicum esculentum) growth analysis. Weed Science, 31: 476-481.

23.Weaver, S.E., Kropff, M.S., and Groeneveld, R.M.W. 1992. Use of ecophysiological models for crop-weed interference: the critical period of weed interference. Weed Science, 40: 302-307.

24.Werf, H.M.G, Klooster, S.S., Schans, D.A., Boone, F.R., and Veen, B.W. 1991. The effect of inter-row cultivation a yield of weed-free maize. Journal of Agronomy and Crop Science. 166(4): 249-258.