اثرات تغذیه‌ای کیتوزان روی لاروهای سنین سوم و پنجم کرم غوزه پنبه، Helicoverpa armigera (Lep.; Noctuidae)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی سابق کارشناسی‌ارشد حشره‌شناسی کشاورزی، گروه گیاه‌پزشکی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

2 استادیار گروه گیاه‌پزشکی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

3 دانشیار گروه گیاه‌پزشکی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

چکیده

­در این تحقیق اثرات تغذیه­ای دو نوع کیتوزان به‎روش گوارشی و با استفاده از دز­های مختلف کیتوزان مخلوط شده با غذای مصنوعی بررسی شد. آزمایش­ها در شرایط آزمایشگاهی (دمای ٢±٢۷ درجه سلسیوس، رطوبت نسبی ٥±۷٠ درصد و دوره نوری ١٦ ساعت روشنایی به ٨ ساعت تاریکی) در شش دز 0، ٥/٢، ٤، ٦، ۸ و ۱٠ گرم بر کیلوگرم غذای مصنوعی روی لاروهای سنین سوم و پنجم این آفت انجام شدند و مرگ­ومیر لاروها، و اثرات ضدرشدی و ضدتغذیه­ای بررسی گردیدند. به دلیل این که طول دوره لاروی سنین سوم و پنجم این حشره در تحقیق حاضر دو روز بود، آزمایش­ها طی دو روز تغذیه انجام شدند. براساس نتایج، مرگ­و­میر لاروهای سنین سوم و پنجم طی دو روز تغذیه حتی از دز 10 گرم بر کیلوگرم هر دو نوع کیتوزان مشاهده نشد. با وجود استفاده از دزهای بالای 6، 8 و 10 گرم بر کیلوگرم و برخلاف آنچه مورد انتظار بود، تغذیه لاروهای سنین سوم و پنجم کرم غوزه پنبه از دزهای مختلف هر دو نوع کیتوزان در تعدادی از لاروهای هر تکرار باعث تحریک و در تعدادی باعث بازداشته شدن رشد و تغذیه آن­ها شد. به طور کلی، هر دو نوع کیتوزان بازدارنده رشد و تحریک­کننده تغذیه لاروهای سن سوم، و تحریک­کننده رشد و تحریک‎کننده تغذیه لاروهای سن پنجم بودند. نتایج این تحقیق نشان داد که برای درک کامل­تر اثرات کیتوزان و مشتقات آن روی مرگ­و­میر و رشد و تغذیه لاروهای حشرات به بررسی­های بسیار بیشتری روی انواع گروه­های تاکسونومیک آفات و نیز آنزیم­های گوارشی آن­ها نیاز می­باشد.

کلیدواژه‌ها