اثر نوع کارنده و رقم بر یکنواختی سبز‌شدن و عملکرد وش پنبه در استان فارس

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 1استادیار بخش تحقیقات فنی و مهندسی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، شیراز، ایران

2 کارشناس بخش آمار مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، شیراز، ایران

چکیده

استقرار قابل قبول گیاهچه­های پنبه در دست­یابی به عملکرد مناسب، بسیار مهم می­باشد. بنابراین مطالعه مزرعه­ای به­منظور ارزیابی تاثیر نوع کارنده و رقم بر یکنواختی سبز شدن و استقرار گیاهچه­های پنبه انجام شد. این پژوهش به­صورت کرت­های خرد­شده در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با سه تکرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی داراب اجرا شد. کرت­های اصلی شامل پنج رقم پنبه: تی دو (V1)، کاریزما (V2)، لیدیا (V3)، ایدیسا (V4)، ب440 (V5) و کرت­های فرعی نیز شامل چهار نوع کارنده: خطی­کار با شیار باز­کن نوع کاردی و چرخ فشارنده مخروطی (P1)، کمبینات با شیار بازکن بشقابی و پوشاننده میله­ای (P2)، ردیف­کار با شیار باز­کن کفشکی و چرخ­فشارنده با رویه لاستیکی صاف (P3) وکارنده کشت مستقیم با شیار باز­کن دو بشقابی و چرخ فشارنده دوتائی (P4) بود. نتایج نشان داد که نوع رقم و کارنده تاثیر معنی­داری بر عمق کاشت، سرعت جوانه­زنی، فاصله میان بوته­ای، تعداد غوزه و عملکرد وش دارد. استفاده از کارنده P2 موجب افزایش عمق کاشت و کاهش سرعت جوانه­زنی به­طور متوسط به­میزان 5/39 و 1/52 درصد نسبت به سایر کارنده­ها شد. بیشترین و کمترین تعداد غوزه به‌ترتیب از برهم­کنش­های P3 × V3 و P2 × V4 مشاهده شد. یافته آشکار ساخت که میزان عملکرد وش متاثر از کارنده­های مختلف به­صورت P3>P4>P1>P2 بود.. نتایج حاصل از تحلیل عاملی نشان می‌دهد که عمق کاشت، فاصله میان­بوته­ای و تعداد غوزه، به­عنوان برجسته­ترین شاخص­های کارایی کاشت و مورفولوژیک پنبه شناخته می­شوند.

کلیدواژه‌ها