ارزیابی عملکرد پنبه تحت آبیاری با پساب تصفیه‌ شده خانگی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری آبیاری و زهکشی ، گروه مهندسی آب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه گرگان

2 دانشیار گروه علوم و مهندسی آب دانشگاه بیرجند

چکیده

به­منظور بررسی اثر پساب تصفیه­شده خانگی شهر تربت­حیدریه بر عملکرد پنبه رقم ورامین (Gossypium hirsutum L.)، پژوهشی به‌صورت آزمایش­های مزرعه­ای در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با پنج تیمار آب آبیاری و سه تکرار اجرا گردید. تیمارها شامل T1 (آب چاه به­عنوان تیمار شاهد)، T2 (فاضلاب تصفیه­شده)، T3 (ترکیب حجمی50% آب چاه و 50% فاضلاب تصفیه­شده)، T4 (آبیاری یک در میان آب چاه و آب فاضلاب تصفیه­شده) و T5 ((ترکیب حجمی 33% آب چاه و 66% فاضلاب تصفیه­شده (مورد استفاده کشاورزان منطقه))، می‌باشند. نتایج نشان داد که تأثیر تیمارهای آب آبیاری بر عملکرد کل در سال اول و دوم در سطح احتمال یک درصد معنی‌دار شد. بیش­ترین و کمترین عملکرد کل در سال اول به‌ترتیب مربوط به تیمارهای T3 و شاهد با وزن­های 3908 و 2343 کیلوگرم در هکتار بود. هم­چنین بیش­ترین و کم­ترین عملکرد کل در سال دوم به­ترتیب در تیمارهای T3 و شاهد با وزن­های 4173 و 3107 کیلوگرم در هکتار طبق نتایج، مشاهده شد. در مجموع، نتایج نشان دادند تیمارهای پژوهش در سال دوم در مقایسه با سال اول از عملکرد بالاتری برخوردار بوده، به‌نحوی که تیمار T3 به­عنوان تیمار حداکثر عملکرد کل در سال اول و دوم، دارای بیش­ترین مقدار کارآیی مصرف آب به میزان 616/0 و 658/0 کیلوگرم محصول تولیدی بر مترمکعب آب مصرفی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها