نویسنده = قاسمی بزدی، کمال
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی برخی از خصوصیات مورفولوژیکی ژنوتیپ‌های پنبه با هدف گزینش زودرسی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 79-91

کمال قاسمی بزدی؛ محمد نعمتی