نویسنده = عالیشاه، عمران
تعداد مقالات: 3
1. اثر متقابل قارچ Verticillium dahliae و نماتد Meloidogyne incognita در گیاه پنبه

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 1-14

سعید نصراله نژاد؛ زکیه السادات محمدی؛ تانیا داوریان؛ عمران عالیشاه؛ عبدالحسین طاهری


2. بررسی عکس العمل دورگ‏های زودرس پنبه ازنظر عملکرد و اجزاء عملکرد درکشت دوم

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 75-89

عبدالقدیر قجری؛ عمران عالیشاه؛ سید جلال میرقاسمی


3. بررسى تاثیر تنش شوری بر میزان تجمع یون‎ها در هفت رقم پنبه

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 65-74

معصومه شابدین؛ محمد علی رضایی؛ عمران عالیشاه؛ سید جلال میر قاسمی