اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

قربان قربانی نصرآباد (رئیس موسسه تحقیقات پنبه کشور)

آبیاری استادیارموسسه تحقیقات پنبه کشور

ghorbangyahoo.com
017-32236401

سردبیر

عمران عالیشاه

اصلاح نباتات و مهندسی ژنتیک دانشیار موسسه تجحقیقات پنبه کشور

omran_alishahyahoo.com
017-32236402

اعضای هیات تحریریه

اسکندر زند

فیزیولوژی علف کش ها و علف های هرز استاد موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور

eszandyahoo.com
021-22403695

کامران رهنما

قارچ شناسی گیاهی دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

kamran_rayahoo.com
017-32150015

علی اکبر مرآتی

مهندسی نساجی دانشیار دانشگاه صنعتی امیر کبیر

meratiaut.ac.ir
021-64542626

عمران عالیشاه

اصلاح نباتات و مهندسی ژنتیک دانشیار موسسه تجحقیقات پنبه کشور

omran_alishahyahoo.com
017-32236402

قربانعلی روشنی

شیمی کشاورزی دانشیار موسسه تحقیقات پنبه کشور

gh_roshaniyahoo.com
017-32236401

کمال قاسمی بزدی

بیوتکنولوژی کشاورزی - مهندسی ژنتیک دانشیار موسسه تحقیقات پنبه کشور

kghasemibezdiyahoo.com
017-32254960

محمد علی رضایی

فیزیولوژی گیاهی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان

mohalirezaeiyahoo.com
017-32150015

مدیر داخلی

رسمیه حمید

بیوتکنولوژی گیاهی استادیار موسسه تحقیقات پنبه کشور

rasihamidgmail.com
0000-0001-5685-9744

ویراستار انگلیسی

رسمیه حمید

بیوتکنولوژی گیاهی استادیار موسسه تحقیقات پنبه کشور

rasihamidgmail.com
0000-0001-5685-9744