نویسنده = قجری، عبدالقدیر
بهینه سازی مصرف کود نیتروژن و فاصله ردیف جهت افزایش عملکرد رقم پنبه گلستان درکشت دوم

دوره 4، شماره 1، شهریور 1395، صفحه 47-60

عبدالقدیر قجری؛ عبدالرضا قرنجیکی؛ احمد دیه جی


بررسی عکس العمل دورگ‏های زودرس پنبه ازنظر عملکرد و اجزاء عملکرد درکشت دوم

دوره 2، شماره 2، آبان 1393، صفحه 75-89

عبدالقدیر قجری؛ عمران عالیشاه؛ سید جلال میرقاسمی