نویسنده = قربانی نصرآباد، قربان
تعیین دور و عمق مناسب آب آبیاری در کشت دوم پنبه

دوره 1، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 53-62

قربان قربانی نصرآباد؛ عبدالرضا قرنجیکی