نویسنده = قادری، محمد قادر
تعیین شاخص‌های مناسب برای ارزیابی تحمل به خشکی در ژنوتیپ‌های پنبه

دوره 3، شماره 2، اسفند 1394، صفحه 41-53

سامان صدیق؛ محمد ضابط؛ محمد قادر قادری؛ علی رضا صمد زاده