نویسنده = محمدرضا داداشی
بررسی عملکرد و اجزای عملکرد پنبه در سیستم های کشت نشایی ومستقیم بذر در شرایط آب و هوایی گرگان

دوره 9، شماره 1، آبان 1400، صفحه 209-230

محمد رضایی؛ محمدرضا داداشی؛ حسن مختارپور؛ حسین عجم نوروزی


ارزیابی صفات مورفولوژیکی و عملکرد در واریته های جدیدپنبه

دوره 3، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 119-132

محمدحسین انتصاری؛ محمدرضا زنگی؛ محمدرضا داداشی