نویسنده = نوری حسینی، سید مجتبی
تاثیر مقادیر مختلف نیتروژن و آب آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد پنبه

دوره 1، شماره 2، آبان 1392، صفحه 43-55

حمید رضا ذبیحی؛ محمد رضا رمضانی مقدم؛ سید مجتبی نوری حسینی