نویسنده = کشیری، حبیب الله
بررسی بانک بذر علف های هرز مزارع پنبه استان گلستان

دوره 6، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 65-80

معصومه یونس آبادی؛ روح الله فائز؛ فرشید قادری فر؛ علیرضا ساوری نژاد؛ حبیب الله کشیری