نویسنده = رائینی سرجاز، محمود
تاثیر سطوح مختلف شوری و مقدارآب آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد پنبه در شرایط ‏آبیاری کامل و آبیاری بخشی ریشه

دوره 8، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 73-90

داود فتحی؛ برهان سهرابی؛ علی شاهنظری؛ محمود رائینی سرجاز؛ حسن مختارپور