نویسنده = انصاری، محمدعلی
ارزیابی ارزش زراعی و مصرف (VCU) شش رقم خارجی پنبه در استان فارس(داراب)

دوره 8، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 193-222

آیدین حمیدی؛ سیاوش کریمی مزیدی؛ مهرداد اسماعیلی مزیدی؛ محمدعلی انصاری؛ شهاب سرافرازی؛ مسعود حکیمی؛ رابعه رضائیان؛ زرین منفرد؛ فاطمه خلقتی بنا؛ حسن ملکی زیارتی؛ کامران رهنما