نویسنده = مجید جامی الاحمدی
بررسی اثر ضدعفونی بر جوانه‌زنی، بنیه بذر و ظهور گیاهچه در گلخانه چهار رقم پنبه(Gossypium hirsutum L.)

دوره 9، شماره 1، آبان 1400، صفحه 45-68

آرزو عباسی قلعه نو؛ مجید جامی الاحمدی؛ سهیل پارسا؛ آیدین حمیدی