نویسنده = محمد قاسم زاده گنجه ای
تعیین نیازهای رویشی خاک و زمین‎نما برای پنبه به منظور استفاده در ارزیابی تناسب سرزمین

دوره 9، شماره 1، آبان 1400، صفحه 69-88

سیدعلیرضا سیدجلالی؛ مهناز اسکندری؛ قربانعلی روشنی؛ میرناصر نویدی؛ غلامرضا زارعیان؛ علی زین الدینی میمند؛ محمد قاسم زاده گنجه ای