نویسنده = مهرناز یحیی زاده برنطین
ارزیابی تجارت آب مجازی و ارزش اقتصادی آب در پنبه‌ی فاریاب در ایران

دوره 9، شماره 1، آبان 1400، صفحه 125-142

مهرناز یحیی زاده برنطین؛ ام البنین بذرافشان