نویسنده = گالشی، سرالله
مطالعه برخی تغییرات بیوشیمیایی در ژنوتیپ‏ های‏ پنبه در شرایط آبیاری با آب شور

دوره 4، شماره 2، بهمن 1395، صفحه 27-44

مجید جعفرآقایی؛ ابراهیم زینلی؛ افشین سلطانی؛ سرالله گالشی