نویسنده = شهرام نوروزیه
ارزیابی الگوی کاشت برعملکرد و کیفیت برداشت مکانیزه ارقام کلاستر پنبه

دوره 9، شماره 1، آبان 1400، صفحه 231-234

سعید سلطانی؛ شهرام نوروزیه؛ محمد رضا زنگی؛ پریسا هروی


عملکرد پنبه و برخی از ویژگی های فیزیکی و مکانیکی خاک در مقابل روش های مختلف خاک وررزی

دوره 6، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 55-74

مریم نوروزی قلی آباد؛ حسینعلی شمس آبادی؛ شهرام نوروزیه


ارزیابی ماشین نیمه مکانیزه برداشت پنبه

دوره 4، شماره 1، شهریور 1395، صفحه 103-118

حسین رستمی؛ حسینعلی شمس آبادی؛ شهرام نوروزیه


بررسی اثر خاک‎ورزی حفاظتی و تراکم بوته بر عملکرد دو رقم پنبه

دوره 2، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 105-122

مریم نوروزی؛ حسینعلی شمس آبادی؛ شهرام نوروزیه