نویسنده = اسمعیل لشگریان، حامد
همسانه‌سازی ژن آنزیم کلسترول‌اکسیداز سویه بومی ایرانی Rhodococcus sp. 502 در راستای تولید آفت‌کش بیولوژیکی پنبه

دوره 3، شماره 2، اسفند 1394، صفحه 55-64

صبا بهرامی؛ مسعود توحیدفر؛ محمد علی ابراهیمی؛ حامد اسمعیل لشگریان