نویسنده = سعید سلطانی
اثر تاریخ کاشت بر نمو فنولوژی و عملکرد پنبه

دوره 9، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 103-123

10.22092/ijcr.2021.354790.1171

سعید سلطانی؛ حبیب الله کشیری؛ علی راحمی کاریزکی


ارزیابی الگوی کاشت برعملکرد و کیفیت برداشت مکانیزه ارقام کلاستر پنبه

دوره 9، شماره 1، آبان 1400، صفحه 231-234

10.22092/ijcr.2020.109150.1076

سعید سلطانی؛ شهرام نوروزیه؛ محمد رضا زنگی؛ پریسا هروی


بررسی امکان کشت دوم پنبه پس از محصولات زمستانه در استان گلستان

دوره 1، شماره 2، آبان 1392، صفحه 57-68

10.22092/ijcr.2013.100780

سعید سلطانی؛ عمران عالیشاه؛ مهدی عزیزی