نویسنده = سعید سلطانی
ارزیابی الگوی کاشت برعملکرد و کیفیت برداشت مکانیزه ارقام کلاستر پنبه

دوره 9، شماره 1، آبان 1400، صفحه 231-234

سعید سلطانی؛ شهرام نوروزیه؛ محمد رضا زنگی؛ پریسا هروی


بررسی اثرات متقابل نیتروژن، گیاه پوششی و زمان خاکورزی بر عملکرد و تراکم علف هرز پنبه

دوره 4، شماره 2، بهمن 1395، صفحه 65-78

سعید سلطانی؛ عبدالقدیر قجری؛ احمد دیه جی


بررسی امکان کشت دوم پنبه پس از محصولات زمستانه در استان گلستان

دوره 1، شماره 2، آبان 1392، صفحه 57-68

سعید سلطانی؛ عمران عالیشاه؛ مهدی عزیزی