نویسنده = چوپان، یحیی
ارزیابی عملکرد پنبه تحت آبیاری با پساب تصفیه‌ شده خانگی

دوره 7، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 115-130

یحیی چوپان؛ عباس خاشعی سیوکی؛ علی شهیدی


اثر زئولیت و آبیاری با پساب بر خصوصیات زراعی و عملکرد پنبه رقم ورامین

دوره 5، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 1-14

عباس خاشعی سیوکی؛ علی شهیدی؛ محسن احمدی؛ یحیی چوپان