نویسنده = سلطانی، افشین
بررسی تاثیر نظامهای مختلف خاک ورزی و مدیریت بقایای گندم بر صفات مرفولویک، عملکرد وش و کارایی مصرف آب در پنبه

دوره 8، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 47-66

محمود مالی؛ ابراهیم زینلی؛ افشین سلطانی؛ قربان قربانی نصرآباد


مطالعه برخی تغییرات بیوشیمیایی در ژنوتیپ‏ های‏ پنبه در شرایط آبیاری با آب شور

دوره 4، شماره 2، بهمن 1395، صفحه 27-44

مجید جعفرآقایی؛ ابراهیم زینلی؛ افشین سلطانی؛ سرالله گالشی